Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Asystent Rodziny

Czcionka:

Asystent rodziny to osoba, która wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci.

Pomoc asystenta rodziny ma na celu doprowadzenie do osiągnięcia przez rodzinę stabilizacji życiowej i zapobieżenia umieszczeniu dziecka/ci w pieczy zastępczej.

Do zadań asystenta rodziny należy:

 • Prowadzenie poradnictwa (doradzania) i edukacji (nauczania) dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez różne instytucje;

 • Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i rodzicielskich oraz zbudowaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 • Udzielanie wsparcia dzieciom;

 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 • Współpraca z organizacjami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 • Sporządzanie planu pracy z rodziną;

 • Po zakończeniu pracy z rodziną monitorowanie ich funkcjonowania.

Warto pamiętać, że:

 • Funkcje asystenta rodziny wprowadziła w życie ustawa z dnia 9.VI.2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • Asystent rodziny współpracuje z rodziną za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale z uwzględnieniem możliwości własnych rodziny oraz źródeł wsparcia zewnętrznego przy udziale innych instytucji, organizacji itp.

 • Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wyznaczonym przez rodzinę.

 • Praca z rodziną odbywa się regularnie, a czas spotkań uzależniony jest od potrzeb i sytuacji rodziny.


 


 

Szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dzieci

 


 

Kontakt z Asystentem Rodziny

z GOPS w Kaźmierzu

pod tel.: 61 29 18 360


 

Dni 4 czerwca 2021 roku oraz
24 grudnia 2021 roku to dni wolne od pracy w GOPS Kaźmierz za święta przypadające w sobotę 1 maja 2021 roku oraz 25 grudnia 2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu z dnia 29 stycznia 2021 r.

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900