Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Mieszkaniowe

Czcionka:

Procedura postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaźmierzu

 

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 2133 ze zm.) nakłada na gminę obowiązek wypłacania dodatków mieszkaniowych.

W Gminie Kaźmierz realizacją dodatków mieszkaniowych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu.

 

 1. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zobowiązana jest przedłożyć:

 1. tytuł prawny do zajmowanego lokalu (np. akt własności lokalu/domu, umowę najmu), za wyjątkiem zajmowania mieszkania bez tytułu prawnego w przypadku oczekiwania na przysługujący lokal zamienny, albo socjalny,

 2. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę),

 3. deklarację o wysokości dochodów z 3 pełnych ostatnich miesięcy, poprzedzających złożenie wniosku:

 • w przypadku osób zatrudnionych, otrzymujących wynagrodzenie za pracę możliwe jest dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy, potwierdzającego wypłacenie wynagrodzenia,

 1. ostatni rachunek za energię elektryczną,

 2. uregulowane rachunki z miesiąca złożenia wniosku (jeśli zostały wystawione wcześniej
  to z ostatniego okresu rozliczeniowego), dotyczące:

 • wywozu nieczystości płynnych,

 • zużycia zimnej wody,

 • inne wydatki związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego potwierdzone
  przez zarządcę,

 • oraz potwierdzenie uregulowania opłaty za odbiór odpadów,

 1. oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową domu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (dotyczy wyłącznie wnioskodawcy, który jest właścicielem domu jednorodzinnego).

 1. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku (oczywiście w sytuacji zebrania wymaganych dokumentów i informacji).

 2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym złożono wniosek.

 3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

 4. Osobie mającej przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie opłacającej na bieżąco należności
  za zajmowany lokal mieszkalny, dodatek mieszkaniowy wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości.

 

Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od czterech podstawowych czynników:

 • powierzchni użytkowej ( m2 ) lokalu mieszkalnego/domu,

 • liczby osób w rodzinie,

 • wysokości dochodów wszystkich członków rodziny, z trzech pełnych miesięcy poprzedzajacych miesiąc złożenia wniosku,

 • wysokości poniesionych określonych wydatków, dot. utrzymania lokalu mieszkalnego/domu.

 

Jeżeli kwota dodatku mieszkaniowego w dniu wydania decyzji byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury*, wówczas nie przyznaje się świadczenia.

 

Kryterium dochodowe w przypadku dodatku mieszkaniowego wynosi:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego - 175% najniższej emerytury brutto*,

 • dla gospodarstwa wieloosobowego (na 1 osobę w rodzinie) – 125 % najniższej emerytury brutto*.


 


 

* Kwoty uzależnione od aktualnie obowiązującej najniższej emerytury ogłoszonej przez

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (od 1 marca 2021 roku – 1250,88 zł).

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Utworzono dnia 17.10.2016, 08:35

Dni 4 czerwca 2021 roku oraz
24 grudnia 2021 roku to dni wolne od pracy w GOPS Kaźmierz za święta przypadające w sobotę 1 maja 2021 roku oraz 25 grudnia 2021 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu z dnia 29 stycznia 2021 r.

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900