Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kaźmierzu

ul. Szamotulska 20 c, 64-530 Kaźmierz

 

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych www.gopskazmierz.pl oraz www.gopskazmierz.pl/bip zgodnie z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-21
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-09-21

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 14.02.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Budynek GOPS zlokalizowany jest w Kaźmierzu
przy ul. Szamotulskiej 20 C.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych:
- podjazd przy wejściu do budynku
- oznaczony przycisk (dzwonek) po prawej stronie, przy drzwiach wejściowych do budynku
- parter - brak schodów
- piętro - schody

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
- telefoniczny pod numerem 61 29 18 360,
- na adres poczty elektronicznej: ops@kazmierz.pl ,
- osobiście w siedzibie Ośrodka.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje

Liczba wyświetleń: 81
Utworzono dnia: 14.02.2020
Dokument wprowadził:
Michał Skrzypczak
Dokument opublikował:
Michał Skrzypczak
Dokument wytworzył:
Michał Skrzypczak
Wytworzono:
14.02.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
GOPS Kaźmierz

Historia publikacji

  • 09.03.2020 13:55, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 09.03.2020 13:55, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 14.02.2020 10:03, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności