Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Utworzono dnia 12.01.2024

Informujemy, że Gmina Kaźmierz przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” – edycja 2024.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają  na wspieraniu  przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością  w różnych sferach życia, w tym:

 1. Wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. Wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
  w rodzinie;
 3. Wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. Wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
  z otoczeniem

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom  z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub  jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina lub inny podmiot, któremu gmina zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień pkt. 1 lub 2.

Za członka rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia  posiadającym  orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z  niepełnosprawnościami  posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o zgłaszanie się do

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20c, 64-530 Kaźmierz.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby 
z niepełnosprawnością ” – edycja 2024 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - TUTAJ

 

 

 

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.