Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Fundusz alimentacyjny

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

z dnia 07 września 2007 r. (t. j. Dz.U. z 2023, poz. 1993 ze zm.)


POBIERZ  DRUKI
 

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia 18 roku życia;
 • do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
 • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209,00 zł.

Od 1 października 2023r. kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi 1209 zł na osobę  w rodzinie miesięcznie. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodoweg w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ma zastosowanie tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę” (art. 9 ust. 2a i 2b).

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2023-2024 (od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.) można składać w GOPS od 1 sierpnia 2023r.

W celu otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny,
 • oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego z działalności gospodarczej (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa),
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dot. osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
 • dokument potwierdzający utratę dochodu (wraz z datą utraty dochodu) oraz wysokość utraconego dochodu netto np.: świadectwo pracy i zaświadczenie pracodawcy
  o wysokości dochodu netto osiągniętego w okresie zatrudnienia,
 • dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (wraz z datą uzyskania dochodu) oraz wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Ośrodek może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku (dotyczy wniosków złożonych w trakcie okresu świadczeniowego). W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okres od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują gdy:

 • osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia i nie uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • osoba uprawniona ukończyła 25 rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe;
 • egzekucja alimentów okazała się skuteczna;
 • osoba uprawniona zawarła związek małżeński;
 • osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.