Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatek mieszkaniowy

Procedura postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaźmierzu

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2023, poz. 1335) nakłada na gminę obowiązek wypłacania dodatków mieszkaniowych. W Gminie Kaźmierz realizacją dodatków mieszkaniowych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu.

 1. Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zobowiązana jest przedłożyć:
 1. tytuł prawny do zajmowanego lokalu (np. akt własności lokalu/domu, umowę najmu),
  za wyjątkiem zajmowania mieszkania bez tytułu prawnego w przypadku oczekiwania
  na przysługujący lokal zamienny, albo najem socjalny lokalu,
 2. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę),
 3. deklarację o wysokości dochodów z trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku:
 • w przypadku osób zatrudnionych, otrzymujących wynagrodzenie za pracę możliwe jest dostarczenie zaświadczenia od pracodawcy, potwierdzającego wypłacenie wynagrodzenia,
 1. rachunki z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (jeśli zostały wystawione wcześniej
  to z ostatniego okresu rozliczeniowego) oraz potwierdzenia ich zapłaty, dotyczące:
 • wywozu nieczystości ciekłych,
 • odpadów komunalnych (tylko potwierdzenie zapłaty)
 • zużycia zimnej wody,

oraz inne wydatki związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego potwierdzone
przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny,

 1. oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową domu, łączną powierzchnię pokoi
  i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu (dotyczy wyłącznie wnioskodawcy, który jest właścicielem domu jednorodzinnego).
 1. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 3. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z góry, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.
 4. Osobie mającej przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie opłacającej na bieżąco należności
  za zajmowany lokal mieszkalny, dodatek mieszkaniowy wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości.

Wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od czterech podstawowych czynników:

 • powierzchni użytkowej ( m2 ) lokalu mieszkalnego/domu,
 • liczby osób w gospodarstwie domowym,
 • wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego,
 • wysokości poniesionych określonych wydatków, dot. użytkowania lokalu mieszkalnego/domu.

Kryterium dochodowe w przypadku dodatku mieszkaniowego wynosi:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego – 2.862,19 zł * (40% przeciętnego wynagrodzenia),
 • dla gospodarstwa wieloosobowego – 2.146,64  zł * na 1 osobę w rodzinie
  (30% przeciętnego wynagrodzenia).

Jeżeli kwota dodatku mieszkaniowego w dniu wydania decyzji byłaby niższa niż 35,78 zł *
(0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia), wówczas dodatku nie przyznaje się.

:

*  Kwoty uzależnione od aktualnie obowiązującego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku (aktualne przeciętne wynagrodzenie - 7.155,48 zł).


DO POBRANIA

Dni wolne od pracy w GOPS Kaźmierz.

2 maja 2024 roku
to dzień wolny od pracy w GOPS Kaźmierz za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 roku, zgodnie z Zarządzeniem
nr 9/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaźmierzu z dnia 1 marca 2024 roku.

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.