Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona danych osobowych

Informacja  dotycząca  przetwarzania danych osobowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaźmierzu

 

Na podstawie art. 13  ust. 1 i 2  rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  zwanego dalej RODO, przedstawia się następujące informacje: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szamotulska 20 C,  64-530 Kaźmierz,
tel. 61 29 18 360, e-mail: ops@gopskazmierz.pl .

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych:

Z inspektorem może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – nr 61 29 18 360, poprzez adres e-mail: iodo@gopskazmierz.pl, pisemnie na adres siedziby administratora lub osobiście.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez administratora zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności z: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o prawie energetycznym (zryczałtowany dodatek energetyczny), ustawie – Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.
   
 2. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:

a)         art. 6 ust. 1 lit. c  RODO – w przypadku wypełniania określonego obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa ciążącego na administratorze; 

b)         art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej, umowy na  wykonanie usługi lub dostawy lub w przypadku działań zmierzających do jej zawarcia;

c)         art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażonej dobrowolnie przez Panią/Pana zgody do przetwarzania danych w sytuacji, gdy podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym (np. w celu ułatwienia komunikacji z administratorem).

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
   
 2. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
a w szczególności określony kategorią archiwalną dokumentacji.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)         dostępu do swoich danych osobowych, a także do danych osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

b)         prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania  danych, w tym osób, nad którymi sprawowana jest opieka, np. danych dzieci,  doszło na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c)         skontaktowania się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag, wyjaśnień i skarg,

d)         do wniesienia skargi do  organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy  RODO.

 1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

a)         podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawami jest obowiązkowe,

b)         podanie danych osobowych w zakresie wymaganym zgodą  jest dobrowolne, jednak uprzedza się, że jest konieczne do realizacji komunikacji z administratorem lub realizacji umowy/wniosku.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Dni wolne od pracy w GOPS Kaźmierz.

2 maja 2024 roku
to dzień wolny od pracy w GOPS Kaźmierz za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2024 roku, zgodnie z Zarządzeniem
nr 9/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaźmierzu z dnia 1 marca 2024 roku.

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.