Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biuletyn Informacji Publicznej

Energetyczne

Czcionka:


Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022, poz. 1) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 04.01.2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Procedura postępowania w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaźmierzu

 

 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021, poz. 716 ze zm.) nakłada na gminę obowiązek wypłacania dodatków energetycznych. W Gminie Kaźmierz realizacją dodatków energetycznych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaźmierzu. Dodatek energetyczny przyznaje się wyłącznie osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2021, poz. 2021), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 1. Osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny zobowiązana jest przedłożyć:
 1. wniosek (wypełniony wyłącznie przez osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy);
 2. kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowę sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
 3. ewentualnie rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (ostatni okres rozliczeniowy).
   
 1. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.
 1. Dodatek energetyczny wypłaca się przez okres, na który przyznano dodatek mieszkaniowy.
 1. Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
 1. Wysokość dodatku energetycznego ustala minister właściwy do spraw gospodarki,
  w terminie do 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 kwietnia 2022 roku (M. P.  2022, poz. 419) wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2022 do 30 kwietnia 2023 r. wynosi:

 • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 13,38 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 18,58 zł miesięcznie;
 • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 22,30 zł miesięcznie.
 1. Decyzje wydawane w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego są zwolnione
  z opłaty skarbowej.


 

DO POBRANIA

Infolinia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
+ 48 222 309 900

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 119 119
Telefon działa codziennie
w godz. 14-22.
Połączenia są bezpłatne i anonimowe.